Chính sách vận chuyển

Căn cứ thỏa thuận của 2 bên trong hợp đồng ký kết. Đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng.