Chính sách chất lượng

Chúng  tôi  đã,  đang  và  sẽ  làm  hết  sức  mình cho CHẤT LƯỢNG.  Để  thực  hiện  mục  tiêu  chất  lượng chúng tôi cam kết:

Thực hiện nghiêm luật pháp và các qui định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, đặc biệt là các qui định về hoạt động vận tải và Bến xe.

 Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm công tác tổ chức, quản lý và phục vụ đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả đề ra.

Bảo đảm mọi công nhân viên trong chúng tôi được đào tạo, bồi dưỡng thích hợp để có đủ năng lực cần thiết thực hiện công việc, tăng cường sự hợp tác của mọi thành viên để cùng phát triển tiến bộ.